Derslerin İçeriği ve Yararlanılacak Kitaplar

Türk Dili I (2-0) 2

Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin sınıflandırılması, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve temel nitelikleri yönünden karşılaştırılması, Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dil kültürümüzün anıtsal nitelikli eserleri, Türkçe’nin sesleri, sınıflandırılması ve ses uyumları, dil varlığı, sözcük türetme yolları, yapım ekleri ve uygulamalar, kültür, kültürün özellikleri ve kültür değişmeleri, dil-kültür- ulus ilişkileri, Atatürk ve Türk Dili, tümce, öğeleri ve örnekler, anlambilim, kökenbilim, Türkçe’nin günümüzdeki durumu ve yayılma alanları.

Ders Kitabı

Türkiye Türkçesi, Prof. Dr. Faruk Bozkurt, Kapı Yayınları, 2004

Yardımcı Ders Kitapları

Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Türk Devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi.

Ders Kitabı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bayram Bayraktar, Detay Yayımcılık, Ankara, 2009

Genel Turizm Bilgisi (3-0) 4

Turizm bilimine giriş, turizmin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizm kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.

Ders Kitabı

Genel Turizm, Meryem A. Kozak, Nazmi Kozak, Metin Kozak, Detay Yayınları, Ankara, 2008

İşletme Bilimine Giriş (3-0) 4

İşletmecilik bilim dalında kullanılan kavramlar, diğer bilim dallarıyla ilişkiler ve izlenen amaçlar, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletme türlerinin sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi ve işletmecilikte temel ilkeler, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü ve kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma-geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi ve muhasebe işlevi.

Ders Kitabı

İşletme, Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, Alfa Aktüel Yayınları, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

Genel İşletmecilik, Prof. Dr. Mithat Üner, Detay Yayıncılık, Anara, 2008

 Gastronomiye Giriş (2-0) 3

Bu ders kapsamında gastronomi kavramının tanımının yapılarak sanat ve bilim yönleri ile incelenmes, mutfak sanatının tarihsel gelişimi, yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde değerlendirilmesi, gastronomi ve turizm ilişkisi, gastronomi turizmi ve gastronomi turisti kavramlarının ele alınması ile gastronomi, yemek, kültür ve turizm arasındaki ilişkiler anlaşılacaktır.

Ders kitabı

Introduction to Gastronomy, The Culinary Institute of America, John Wiley & Sons, Canada

Davranış ve İletişim (2-0) 3

Bu derste öncelikle iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik olarak iletişim tanımları, sınıflandırması, önemi, amaçları, iletişim çatışmaları ve temel iletişim kuramları anlatılarak iletişim kuramlarının toplumsal yapı açısından önemi ve ilişkisi incelenmektedir. Derste ayrıca kişiler arası ilişkilerde temel olan kuramlar olarak; benlik ve kişiler arası ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, kişiler arası ilişkilerde çatışma ve başa çıkma stratejileri, toplumsal cinsiyet ve kişiler arası ilişkiler oluşturuyor. Derste ayrıca, kültürün etkileri; bireycilik/toplulukçuluk, feminenlik/maskülenlik, belirsizlikten kaçınma ve güç aralığı boyutları ile ilgili konular oluşturmaktadır. Ayrıca, davranış bilimleri ile ilgili temel kavramlar ve örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri, bireysel temel Davranış Modeli, davranışların temel nedeni olan ihtiyaçlar, davranış düzlemi,  statü ve rol davranışları, sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi, insanlar arası iletişim, grupla, kültür, algılama  ve Öğrenme kuramları, davranışsal kuramları ve uygulanması, Kişilik ve Benlik  ve Tutumlar oluşturmaktadır.

Ders kitabı

John Vivian, The Media of Mass Communication8th edition Allyn & Bacon, 2008. Şermin Tekinalp ve

Yardımcı Ders Kitapları

Ruhdan Uzun, İletişim Araştırmaları ve Kuramları, İstanbul: Derin Yayınları, 2004.

Baysal A. Can, Tekarslan Erdal, Davranış Bilimleri, Avcıyol basım yayın, İstanbul, 2011.

Eroğlu, Feyzullah, Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2007.

İngilizce I (8-0) 10

Greeting and responding to greetings, pronouns, verb to be, possessive adjectives, alphabet, numbers, reservations, telling the time, days of the week, ordinals, months, imperatives, Simple Present, frequency adverbs, there is/are, countables / uncountables, some/any, have got, making requests, making appointments, booking a flight / hotel room, confirming by letter, asking for information, giving directions, making suggestions, nationalities,   prepositions, writing a letter,  understanding messages, making arrangements, ordering a meal,  articles,  can-can’t, Past Simple, somebody/anybody/nobody/something, anything, nothing, somewhere, anywhere, nowhere.

Almanca I (8-0) 10

Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt.

Türk Dili II (2-0) 2

Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama.

Ders Kitabı

Türkiye Türkçesi, Prof. Dr. Faruk Bozkurt, Kapı Yayınları, 2004

Yardımcı Ders Kitapları

Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2

Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

Ders Kitabı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bayram Bayraktar, Detay Yayımcılık, Ankara, 2009

Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3-1) 4

Bilişime giriş, bilgisayar yazılımı ve çeşitleri, bilgisayarı açma-kapama, MS-DOS işletme sistemi, MS-DOS işletme sisteminin temel komutları, Windows 95 işletim sistemine giriş, dosya yönetimi, disk işlemleri, sistem ayarları, donatılar menüsü, bilgisayarlar arası iletişim, Internet.

Ders Kitabı

Bilişim Sarayı, Abdullah Akgün, Hilal Ofset, Isparta, 2005

Beslenme ilkeleri (2-0) 3

Beslenme, yeterli beslenme, dengeli beslenme gibi temel kavramları, beslenme ve sağlık ilişkisi, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, vitaminler, su ve mineraller şeklindeki besin öğeleri, sağlık, hastalıklar, diyet ve beslenme ilişkisi, sağlıklı beslenme açısından yemek hazırlama

Ders Kitabı

Beslenme ve Besin Teknolojisi, Dr. Samiye Erdoğan, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama, Prof. Dr. Sıdıka Bulduk, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

İşletme Matematiği (2-0) 4

İşletme matematiğinde sistem, model yöntem tanımı, sistem modelleme, matematik programlamanın safhaları, matrislerin işletmecilikte kullanım şekilleri, seriler ve uygulamaları, faiz ve benzeri ticari hesaplamalar incelenecektir.

Ders Kitabı

İşletme Matematiği, Kobu, B, Filiz Kitabevi, 1986, İstanbul.

Turizm ve Etik (2-0) 3

Bu ders; öğrencilerin işletmelerde karar alma sürecinin etik yönleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, etik ile ilgili teoriler başta olmak üzere, karar alma stratejileri ve bu stratejileri paydaş gruplar veya çalışanlarla ilişkilerde uygulama konusunda temel bilgileri aktarmayı amaçlar. Derste, günümüz iş hayatında ortaya çıkan temel etik konuları, haklı ve haksız rekabet kavramları, işletmenin çalışanlara, topluma ve çevreye karşı sorumlulukları, işletmeciliğin ahlaki boyutları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca etik konusunu turizm işletmeleri yönünden ele alacak vaka incelemelerine yer verilecektir. Dünya Turizm Örgütü Küresel Etik İlkeleri de ders kapsamında ele alınacak ve ayrıntıları ile incelenecektir.

Ders Kitabı

Fennell, D.A. (2005). Tourism Ethics. Clevedon:Channel View Publications.

Yardımcı Ders Kitabı

Lieberman, K. ve Nissen, B.(2005). Ethics in the Hospitality And Tourism Industry,Orlando: American Hotel and Lodging Educational Institute.

Hall,S. (1992). Ethics in Hospitality Management:A Book of Readings. East Lansing: Educational Institue of American Hotel&Motel Association

İngilizce II (8-0) 10

Climate and weather, seasons, clothes,  likes and dislikes, like+ verb –ing, would like, comparative, superlative, Present Continuous, Future, giving advice, currencies, diaries, infinitive of purpose, Question forms, personal information, adjectives, adverbs, talking about famous people, places and inventions, Present Perfect, Present Perfect Continuous, gerund, infinitive, say and tell, Past Continuous, If-Clause, multi word verbs.

Almanca II (8-0) 10

Artikel+Adjektiv+Nomen, Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland,Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll,Steigerung und Vergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.

Muhasebe (3-0) 4

Muhasebenin tanımı ve işlevleri, muhasebeyle ilgili taraflar, muhasebenin temel kavramları, bilanço ve hesap kavramları, finansal işlemlerin bilançoya etkisi, tek düzen muhasebe sistemi ile ilgili genel açıklamalar, muhasebede kullanılan yasal defterler, bir kısım bilanço ve gelir tablosu hesaplarının örneklerle açıklanması.

Ders Kitabı

Genel Muhasebe, Nilüfer Tetik, Durmuş Acar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Ekonomi (2-0) 3

Mikro ekonominin temel kavram ve ilkeleri kullanılarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisinin kazandırılması için temel mikro ekonomi bilgilerinin turizm sektöründen örnekler verilerek aktarılması.  Anahtar kelimeler: Turizm talebi, turistik talep fonksiyonu, talep esneklikleri, gelir esneklikleri, turizm arzı, turistik arz fonksiyonu, arz esneklikleri, turizm piyasası, fiyat oluşumu, başlıca aktörler ve rekabet stratejileri. Makro ekonominin temel kavram ve ilkelerini kullanarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisini kazandırmak için temel makro ekonomi bilgileri aktırıldıktan sonra, güncel gelişmeler de takip edilerek turizm sektöründen örnekler verilmesi. Anahtar kelimeler: Turizmin parasal etkileri (dış ödemeler dengesi, milli gelir, fiyatlar genel düzeyi), turizmin reel etkileri (istihdam, altyapı/ üstyapı yatırımları, diğer sektörler), bölgeselleşme hareketi (Avrupa Birliği) küreselleşme hareketi (hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi-GATS).

Ders Kitabı

İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

Mikro Ekonomi, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, 2009

Bar ve İçkiler (2-0) 3

Bar organizasyonu, araç ve geçleri, bar yönetimi, alkolsüz içecekler, şarap, bira, şampanya gibi mayalı içecekler, viski, votka, rom, tekila, rakı gibi damıtık içecekler, bu içkilerle hazırlanan kokteyller

Ders Kitabı

İçki Teknolojisi, Prof. Dr. Ahmet Aktaş ve Yrd. Doç. Dr. Bahattin Özdemir, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

Yüksek Alkollü İçkiler, Prof. Dr. Işıl Fidan ve Doç. Dr. R. Ertan AnlıKavaklıdere Eğitim Yayınları, Ankara, 2002

Yönetim Organizasyon (3-0) 4

Turizm sektörünün özellikleri, turizm işletmeleri, konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yan hizmet üreten işletmeler, yeme-içme işletmeleri, yönetim düşüncesinin önemi, bilimsel çalışmalar öncesi yönetim düşüncesi, klasik yönetim yaklaşımı, neo-klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, yönetim fonksiyonları.

 Ders Kitabı

Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr. Erol Eren, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2003

Yardımcı Ders Kitapları

Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Yrd. Doç. Dr. Burhan Şener, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik (2-0) 3

İş tanımı, iş sözleşmeleri ve çeşitleri, sosyal güvenlik çeşitleri ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, iş kazaları, iş sözleşmelerinin sona erme nedenleri, iş güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler, emeklilik, işveren ve işçi sendikaları ve işlevleri. Denizcilik mevzuatı.

Ders Kitabı

İş Hukuku, A. Nizamettin Aktay, Kadir Arıcı, E. Tuncay Kaplan Seymen, Seçkin Yayıncılık, 2009

Gıda Bilimi ve Güvenliği (3-0) 3

Yemek üretiminde kullanılan gıdalar, gıdaların fizyolojisi, gıda teknolojisi, gıda muhafaza yöntemleri, gıdalarda kalite kontrol yöntemleri, gıda güvenliği, temizlik, hijyen ve sanitasyon kavramları, gıdaların mikrobiyolojisi, besin hijyeni, personel hijyeni, çalışma ortamının hijyeni, gıda güvenliği yönetim sistemleri

Ders Kitabı

Gıda teknolojisi, Prof. Dr. Sıdıka Bulduk, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Beslenme ve Besin Teknolojisi, Dr. Samiye Erdoğan, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Gıda ve Presonel Hijyeni, Prof. Dr. Sıdıka Bulduk, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni, Doç. Dr. Nilüfer Koçak, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

İngilizce III (8-0) 10

Obligation, lack of obligation, make and do, noun+noun combination, refusing and accepting invitations, future, will and going to, first conditional, time clauses, talking about past habits, question with a verb + preposition,  question tags, passive, verbs and nouns that go together, writing a book of a book or film, verb patterns, adverbs, -ed/-ing adjectives, infinitives after adjectives, infinitive of purpose, second conditional, might, multi-word verbs, writing formal and informal letters, present perfect, present perfect continuous, expressions in different kinds of letters.

Almanca III (8-0) 10

Praepositionen ausser / wegen, Ausdrücke mit Praepositionen,Nachrichten und Politik, Reflexive Verben, unbetonter Akkusativ und Dativerganzungen, Reziprokpronomen, alte Menschen, Bücher lesen, Zusammengesetzte Nomen, vergleichende Ortsangaben, Konjunktiv ll:starke Formen, Passiv mit Modalverrben, Heimat, Praepositionale Attribute, Bewegungsverben, Futur , nicht brauchen zu, Reisen  und Urlaub, Passiv Perfekt.

Yiyecek İçecek Servisi (2-2) 3

Dışarıda yemek yeme olgusu, yiyecek içecek işletmeleri ve özellikleri, yiyecek içecek servisinin organizasyonu, yiyecek içecek servisinin ilkeleri, yiyecek içecek servisinde kullanılan araçlar, yiyecek içecek servisinde hazırlık çalışmaları, yiyecek içecek servis yöntemleri,

Ders Kitabı

Servis Tekniği ve Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yılmaz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004

Yardımcı Ders Kitapları

Servis Tekniği ve Uygulamaları, Alptekin Sökmen, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001

 

Maliyet Muhasebesi (2-0) 3

Ders kapsamında ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, sektörde uygulanan maliyet hesaplarının açıklanarak örneklendirilmesi konuları ele alınacaktır. Ayrıca stok değerleme yöntemleri ve örnek problem çözülmesi, işçilik maliyetleri ve muhasebesi, genel üretim maliyetleri, maliyet çeşitleri, maliyet yerleri ve maliyet dağıtımları hakkında bilgiler de verilecektir.

Ders Kitabı

Maliyet Muhasebesi, Mevlüt Karakaya, Gazi Kitapevi, Ankara, 2007

Sağlık ve İlk Yardım (2-0) 3

Sağlık kavramı, sağlıklı hayatın temeli, sağlığa zararlı alışkanlıklar, bulaşıcı hastalıklar, büyüme gelişme ve ruh sağlığı, insan vücudunun yapısı ve işlevleri, yiyecek içecek işletmelerinde oluşabilecek kazalar, ilk yardım kuralları ve teknikleri

Ders Kitabı

Sağlık Bilgisi El Kitabı, S. Hakan Durmuş, Adem Özdemir, Zeus Kitabevi, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

Temel İlk Yardım, Fethiye Erbil, Nurhan Bayraktar, Sevilay Şenol Çelik, Eflatun Yayınevi, 2009

Temel Yemek Pişirme I (1-3) 3

Yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi ve sunumu ile ilgili temel teknikler, et suyu, çorbalar, salatalar, etler, sebzeler, hamur işleri, tatlılar ile ilgili üretim uygulamaları

Ders Kitabı

Yemek Pişirme, Leman Cılızoğlu Eryılmaz, Remzi Kitabevi, 2006

Yardımcı Ders Kitapları

Mutfak Teknolojisi, Cemal Türkan, Ankara, 2009

Araştırma Yöntemleri (3-0) 4

Sosyal bilimler ve araştırma, sosyal bilimlerde araştırmanın planlanması, konu ve amaç, araştırma soruları, araştırma denemeleri, evren ve örneklem, sosyal bilimlerde araştırma modelleri: Tarihî model, deneysel model, korelasyon modeli, ölçüm düzeyleri, ölçüm araçlarının özellikleri, ölçüm araçları çeşitleri, veri analizi teknikleri, sosyal bilimlerde araştırma raporlarının hazırlanışı.

Ders Kitabı

SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Prof. Dr. Yahşi Yazıcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Samiye Erdoğan, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ayhan Ural, İbrahim Kılıç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006

Pazarlama (3-0) 4

Pazarlamanın temel kavramları ve günümüz pazarlama anlayışı, hizmet pazarlaması ve turizm, tüketici pazarı ve satın alma davranışı, örgütsel pazar ve satın alma davranışı, ürün tasarımı ve yönetimi, fiyat kararları, dağıtım kanalları yönetimi, tutundurma yönetimi.

Ders Kitabı

Turizm Pazarlaması, Nazmi Kozak, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Yardımcı Ders Kitapları

Pazarlama İlkeler Yönetim Örnek Olaylar, Prof. Dr. Cemal Yükselen, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

İngilizce IV (8-0) 10

Job descriptions, modals, making requests, abbreviations and symbols, present continuous or future arrangements, asking  and giving information, would like, countable/uncountable nouns, writing replies to request for information, preferences, imperatives , prepositions , future perfect and future perfect continuous, giving directions, giving advice and suggestions, methods of payment, writing a narrative, comparatives and superlatives, talking about plans and intentions, writing letters of recommendation, time prepositions, taking reservations, telephone messages and letters of confirmation, degrees of probability, complaining or apologising.

Almanca IV (8-0) 10

Nebensaetze bevor und nachdem, Arbeitswelt, zusammengesetzte Nomen, Perfekt mit Modalverben,Verlaufsform:Infinitivsatz, Reziprokpronomen, einander, lernen, ist zu + Infinitiv, Konjuktiv ll der Vergangenheit,Konsum, Konjunktiv l, Funktionen von es, Ersatz von Konjunktiv 1 , sprachlichhe Konventionen, Trennbare- untrennbare Verben, Attributive Partizipien, Feste und Einladungen.1

 İşletme Finansı (3-0) 4

İşletme finansına giriş, işletmelerde finans fonksiyonunun önemi, finansla ilgili temel kavramlar, finans fonksiyonunun kapsamına giren konular, finansal yönetimin tarihsel gelişimi, finansal yönetimin amacı, işletmelerin hukuki yapıları, finans fonksiyonunun diğer işletme fonksiyonları  ve diğer disiplinler ile ilişkileri, finans bölümünün örgütsel yapısı,  finansal piyasalar ve finansman kaynakları, paranın zaman değeri, basit faiz, bileşik faiz, gelecek değerin hesaplanması, bugünkü değerin hesaplanması, bileşik faiz dönemleri, efektif ve nominal faiz, reel faiz, anüite hesaplamaları; çalışma sermayesi yönetimi, çalışma sermayesi yönetiminin önemi, nakit ve pazarlanabilir menkul değerlerin yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli yabancı kaynakların yönetimi.

Ders Kitabı

Finansal Yönetim, Prof. Dr. Nurhan Aydın, Doç. Dr. Mehmet Başar, Yrd. Doç. Dr. Metin Çoşkun, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Prof. Dr. Öcal Usta, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

Temel Yemek Pişirme II (1-3) 5

Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde mutfak bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları.

Ders Kitabı

The Culinary Institute of America (2006). The Professional Chef. (8th ed.), New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Yardımcı Ders Kitapları

Maviş, F. (2008). Endüstriyel Yiyecek Üretimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Gisslen, W. (2006). Professional Cooking. (6th ed.), New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

The Culinary Institute of America. (2008). In the Hands of a Chef: The Professional Chef’s Guide to Essential Kitchen Tools. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0) 4

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi, kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, temel ilkeler, toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi ilkesi, insan kaynakları planlaması analiz yöntemleri, personel ihtiyacı çeşitleri, insan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi ve iş tanımları, işgören bulma ve seçme, eğitim yönetimi ve kariyer geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri, işgören  sağlığı ve iş güvenliği, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri.

 Ders Kitabı

Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Meryem Akoğlan Kozak, Yrd. Doç. Dr. Metin Çoşkun, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

İnsan Kaynakları Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Erdal Ünsalan, Öğr. Gör. Bülent Şimşeker, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Örgütsel Davranış (2-0) 3

Örgütsel davranışa giriş ve yöntem, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi ve yeni yaklaşımlar, örgüt içinde birey ve kimlik, duygular, değerler, tutumlar ve iş tatmini, örgütsel öğrenme, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgüt kültürü, örgüt dinamikleri, örgütlerde etik davranışlar, örgütlerde liderlik.

Ders Kitabı

Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Prof. Dr. Erol Eren, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2008

 Yardımcı Ders Kitapları

Örgütsel Davranış, Eren Miski Aydın, Öznur Aşan, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2006

Rusça I (8-0) 10

ИК-1. ; ИК-3; и,а; Обращение. ИК-2 ; Притяжательные местоимения Наречия места; Множественное число ; Количественные и порядковые числительные: 1-1000; Алфавит; Личные местоимения в винительном падеже.; Личные местоимения в родительном падеже; Обозначение места.; Настоящее время; Предложный падеж; Прошедшее время ;; ИК-4; Глагол (настоящее время); Употребление личных местоимений и возвратного местоимения себя в П.п.; Закончите предложения. Местоимения в П.п.; Сложные предложение с союзами потому что и поэтому.

Fransızca I (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

Menü Yönetimi (2-0) 3

Yiyecek içecek işletmelerinde menünün tanımı, önemi ve işlevleri, menü yönetim süreci, menü planlama, menü fiyatlama, menü tasarımı, menü analizi, menü geliştirme

Ders Kitabı

Menü ve Yönetim, Prof. Dr. Bahattin Rızaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Hançer, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama, Prof. Dr. Sıdıka Bulduk, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

Gıda Mevzuatı (2-0) 4

Gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler, gıda üretim ve satış yerlerinin açılması, çalışması ve denetlenmesine ilişkin mevzuat, Türk gıda kodeksi,

Ders Kitabı

Türk Gıda Mevzuatı, Ayşe Dinçer, Dünya Yayınevi, 2003

Yardımcı Ders Kitapları

Adli-İdari Gıda Suçları ve Yeni Gıda Mevzuatı, Seydi Kaymaz, Hasan Tahsin Gökca, Seçkin Yayıncılık, 2002

Yiyecek İçecek Otomasyon Sistemleri (1-2) 5

Yiyecek içecek işletmelerinde bilgisayar teknolojisinin önemi, işlevleri ve kullanım alanları, satın alma, teslim alma, depolama, üretim ve satış aşamalarında kullanılan yazılımlar ve örnek uygulamaları, maliyet kontrolü ile ilgili yazılımlar ve uygulamaları

Ders Kitabı

Protel Fidelio MC Modülü

ROP (Restoran Otomasyon Sistemi)

Mutfak Yönetimi (2-0) 4

Mutfak ve mutfak yönetimi kavramı, mutfak kültürleri, mutfağın işlevleri ve bölümleri, mutfağın fiziksel özellikleri, mutfak araçları, mutfakta üretim süreci, üretim planlama, mutfakta güvenlik

 Ders Kitabı

Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Bahattin Özdemir, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Mutfak Hizmetleri Yönetimi, Ayhan Gökdemir, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Rusça II (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

Fransızca II (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

Yaratıcı Yemek Pişirme (1-3) 4

Füzyon mutfağı ve moleküler gastronomi uygulamaları, dünya mutfaklarından uygulamalar, yemeklerin süslenmesi, yağdan, buzdan ve köpükten heykeller, pastacılık uygulamaları, yemek pişirmede yeni tekniklerin denenmesi

Ders Kitabı

Endüstriyel Yiyecek Üretimi, Prof. Dr. Fermani Maviş, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Yemek Pişirme, Leman Cılızoğlu Eryılmaz, Remzi Kitabevi, 2006

Yardımcı Ders Kitapları

Mutfak Teknolojisi, Cemal Türkan, Ankara, 2009

Stratejik Yönetim (3-0) 3

Bu dersin amacı, stratejik yönetim konusunda temel bilgilerin verilmesi, diş çevre ve işletme analizi konusunda temel yetkinliklerin kazandırılması, strateji oluşturma, uygulama ve değerleme aşamalarının teorik açıdan ve uygulamadaki durumu açısından incelenmesidir. Bu bağlamda dersin içeriği Yönetim ve stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlar, stratejik yönetim süreci ve unsurları, diş çevre analizi, işletme analizi, diş çevre unsurlarının ölçülmesi, stratejik yönlendirme, temel stratejiler, kurumsal stratejiler, rekabet stratejileri, bölüm stratejileri, stratejilerin uygulanması, stratejik değerleme ve kontrol.

Ders Kitabı

İşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri Ülgen, Kadri Mirze, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007

Yatırım Proje Analizi (3-0) 4

Sektördeki yatırım projelerinin özellikleri ve değerlendirilmesi, kredi taleplerinin değerlendirilmesi, yatırım projelerinin değerlendirilmesi sırasında çıkan sorunlar ve çözüm önerileri.

Ders Kitabı

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Öcal Usta, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

Turizm Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Yönetimi ve Finansmanı, Dr. Serkan Yılmaz Kandır, Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Önal, Arş. Gör. Erdinç Karadeniz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

Yiyecek İçecek Yönetimi (3-0) 5

Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim ve işlevleri, bütçe hazırlama, yiyecek içecek maliyet kontrol süreci, yiyecek içecek maliyet kontrol yöntemleri, yiyecek içecek işletmelerinde fiziksel tasarım

Ders Kitabı

Ağırlama Hizmet İşletmelerinde Yiyecek İçecek Yönetimi, Prof. Dr. Ahmet Aktaş, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001

Yardımcı Ders Kitapları

Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yılmaz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2005

Rusça III (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 Fransızca III (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

Türk Mutfağı ve Uygulamaları (1-2) 5

Türk Mutfak kültürünün tarihsel gelişimi, Türk Mutfak kültürünün sürdürülmesi, Türk mutfağında yer alan yemek tarifleri ve uygulamaları

Ders Kitabı

Türk Mutfağı, Deniz Ermiş, Gün Yayıncılık, İstanbul, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Modern Türk Mutfağı, Serkan Bozkurt, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2008

Turizm Politikası ve Planlaması (3-0) 3

Turizm Politikası Modeli, turizm politikası ve planlamasında rol alan taraflar, işletmelerin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri. Turizm Planlamasının önemi ve gerekliliği

Ders Kitabı

Turizm Politikası ve Planlaması, Hasan Olalı, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, 1990

Yemek ve Kültür (2-0) 4

 Yemeğin sosyal ve kültürel yaşamdaki yeri ve işlevleri, yemekçilik tarihi, çağdaş toplumlarda yemek davranışları, turizm ve yemek ilişkisi, turistlerin yemek davranışları

Ders Kitabı

Yemek ve Yemekçiliğin Evrimi, Kurtiş Matbaacılık, İstanbul, 1995

Yardımcı Ders Kitapları

Tarihin Süzgecinde Yemek Kültürümüz, Deniz Gürsoy, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2004

Ziyafet Yönetimi (2-0) 4

Otel işletmelerinde ziyafet organizasyonu ve yönetimi, otel işletmelerindeki ziyafet faaliyetlerinin yönetiminde koordinasyon ve denetim işlevleri, büfe – kokteyl ve toplantı organizasyonu, ziyafet organizasyonlarında yiyecek üretim sürecinin kontrolü işgücü panlaması-maliyet ve satışların analizi, otel ve yiyecek içecek işletmelerinde ziyafet organizasyonlarının pazarlanması ve ziyafet bütçesi, protokol kuraları

Ders Kitabı

Otel ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yılmaz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2007

Yardımcı Ders Kitapları

Kamusal ve Toplumsal Yaşamda Görgü ve Prokotol Kuraları, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Yılmaz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

 Rusça IV (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях.

Fransızca IV (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

 SEÇMELİ DERSLER

Girişimcilik (2-0) 4

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kitabı

Girişimcilik, Nihat Kölük, İrfan Dilsiz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Dünya Mutfakları ve Uygulamaları (1-2) 4

Asya, Avrupa ve Amerika mutfaklarının genel çerçevesi. Bu mutfaklarda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, bu mutfaklara has tarihi ve kültürel  öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu.

Ders Kitabı

Boyut Yayın Grubu. (2007). Dünya Yemekleri Serisi. İstanbul: Boyut Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

Gürbüz, B. (2007). Dünya Mutfağı. Ankara: Detay Yayıncılık.

Fumey, G. & Etcheverria, O. (2007). Dünya Mutfakları Atlası. NTV Yayınları.

Etkinlik Yönetimi (2-0) 4

Kongre Ve Etkinlik Turizmi, Dünya, Avrupa ve Türkiye İstatistikleri, Dünyada ve Türkiye’de Kongre ve Etkinlik Turizmi ve Kongrelerin ve ETkinliklerin Dünyada ve Türkiye’de Sağladığı Döviz Kazançları, International Confex Tanıtımı – Etkinlik Pazarlaması ve Satışı,Yönetsel Fonksiyonlar ve Etkinlik Yönetimi – Etkinlik Öncesi, Sırası ve Sonrası Çalışmalar, DMAI, IAPCO, AIPC, ANFAŞ Kongre Merkezi İncelemesi – İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İncelemesi, Kongre Turizmi ve Internet İlişkisi, Kongre ve Toplantılarda Sunum Şekilleri, Sunum Öncesi, Sunum Sırasında ve Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler, Kongreye On-Line Kayıt Olma, Kongreye Internet Üzerinden Bildiri Yollama, Incentive Seyahatler ve Incentive House İşletmeleri, İş Seyahatleri, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi, MPI, Türkiye Kongre Turizmi Kapasitesinin İllere Göre Değerlendirilmesi – Türkiye’nin Kongre Turizmi Potansiyelinin Avantajlar ve Dezavantajlar Açısından İncelenmesi, AIIC, Türkiye’nin dünya kongre pazarından daha fazla pay alabilmesi için öneriler, ICCA, DMC.

Ders Kitabı

Toplantı Yönetimi, Prof. Dr. A. Celil Çakıcı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006

Soğuk Mutfak (1-2) 4

Soğuk büfe ürünlerinin (sosis, salam, peynir, ordövrler, salatalar, soğuk soslar vb.) etler, hazırlanması, süslenmesi ve sunumu. Teorik dersler ve tamamlayıcı laboratuar uygulamaları.

Ders Kitabı

The Culinary Institute of America. (2008). Garde Manger: The Art and Craft of the Cold Kitchen. (3rd Ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Şarap Bilimi (2-0) 4

Şarabın tarihi, şarap ve şarap çeşitlerinin özellikleri, sunumu, yapımı ve teknolojisi, yemek ve şarap uyumu, Türkiye’de ve dünyada bağcılık ve şarapçılık, şarap tadımı ve şarabın duyusal özellikleri,

Ders Kitabı

A’dan Z’ye Şarap, Mehmet Yalçın, Gusto Kitapları, İstanbul, 2003.

Turizm İşletmelerinde Performans Yönetimi (2-0) 4

Performans nedir, nasıl ölçülür, performans boyutları nelerdir, turizm işletmeleri açısından performans boyutları ve ölçütleri nelerdir, finansal ve finansal olmayan performans ölçütlerinin turizm işletmelerinde kullanım olanakları, turizm işletmeleri için performans yönetim model ve sistemleri;turizm işletmelerinde verimlilik ölçmenin amaç ve faydaları, işgücü verimliliği, sermaye verimliliği, toplam faktör verimliliği, turizm işletmelerinde verimliği etkileyen faktörler, verimliliği artırma teknikleri ve modelleri ; turizm işletmelerinde etkinlik ve ölçümü; kalite kavramı, kalitesizlik maliyetleri, kalite ölçümü; müşteri tatmini ölçme ve değerlendirme; iş etüdü, metot etüdü, iş ölçümü, iş tatmini ölçme metotları.

Ders Kitabı

Performans Yönetimi, İsmet Barutçugil, Kariyer Yayınları, 2002

Pastacılık ve Çikolata Yapımı (1-2) 4

Kurabiyeler, kekler, tart, browni, muffin, pandispanya, cheesecake, yaş pasta gibi pasta çeşitlerinin yapımı, şeker hamuru ve kutlama pastaları, çikolata ve kakao, findikli, bademli, likörlü, sütlü, bitter veya fildişi (beyaz) çikolatalar, trufflelar, kalıp çikolatalar gibi çikolata çeşitlerinin yapımı

Destinasyon Yönetimi (2-0) 4

Turizm ve destinasyon yönetimi (İlkeler, Kurallar, Egilimler ve Politikalar); Turizmin Gelişmesinin Evreleri; Ekonomik Etkiler (Turizm ve Döviz Gelirleri, Turizmde Uygulanan Vergiler, Fiyat-Turizm İlişkisi, Turist Tipleri); Çevresel Etkiler (Eko-sistem, Eko-turizm, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Çevreye Etki Eden Faktörler); Sosyal Etkiler (Kültür ve Turizm, Sosyo-Kültürel Etkiler); Kamu Kurumları ve Bölgesel Kuruluşlar; Turizmin Gelişmesinde Kamu Sektörünün Rolü; Turist Davranışları ve Destinasyon Seçimi; Turizm Pazarlaması; İmaj Geliştirme; Destinasyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar; Dogal ve kültür varlıklarının Korunması; Örnek Çalışmalar; Türkiye’de Destinasyon Yönetimi.

Ders Kitabı

Destinasyon Pazarlaması, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Özdemir,  Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Misyon

Fakültemizin öncelikli amacı, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli yönetici adayları yetiştirmektir. Fakültemizin ikinci amacı, turizm alanında kaliteli, güncel ve uygulamaya dönük bilimsel ve sektörel araştırmalar yaparak turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmektir. Fakültemiz, toplumun her kesiminde alana yönelik üretilen bilgilerin kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Fakültemizin üçüncü amacı ise, projeler üreten yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenleyen, girişimci ve nitelikli turizm profesyonelleri yetiştirerek tercih edilebilirliğini arttırmaktır.

Vizyon

Turizm sektörü ve akademik alanda yetiştirdiği nitelikli bireylerin işverenler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışma ve faaliyetler ile ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve alanda ön sıralarda yer alan bir eğitim öğretim kurumu olmayı öngörmektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat MATSO Turizm Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: