Derslerin İçeriği ve Yararlanılacak Kitaplar

Türk Dili I (2-0) 2

Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin sınıflandırılması, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve temel nitelikleri yönünden karşılaştırılması, Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dil kültürümüzün anıtsal nitelikli eserleri, Türkçe’nin sesleri, sınıflandırılması ve ses uyumları, dil varlığı, sözcük türetme yolları, yapım ekleri ve uygulamalar, kültür, kültürün özellikleri ve kültür değişmeleri, dil-kültür- ulus ilişkileri, Atatürk ve Türk Dili, tümce, öğeleri ve örnekler, anlambilim, kökenbilim, Türkçe’nin günümüzdeki durumu ve yayılma alanları.

Ders Kitabı

 • Türkiye Türkçesi, Bozkurt, F.(2004).Kapı Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Karasoy, Y.,  Yavuz, O. (2007). Akçağ Yayınları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Türk Devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi.

Ders Kitabı

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bayraktar, B. (2009). Detay Yayınları

Beden Eğitimi I (2-0) 2

Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri

Güzel Sanatlar I (2-0) 2

İletişimde güzel sanatların önemi nedir? Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde görsel imajın gücü. Güzel Sanatlardan görsel imajları hazırlarken nsıl yararlanılacağı? Görsel imaj analizleri. Grafik imajda estetik, renk, çizgi, ton, biçim. İzleyiciyi ikna etmede kullanılan logo oluşturma, görsel imaj. Dünden Bugüne Güzel Sanatların Gelişimi, İlk ve Orta  Çağ Sanatı, Mısır, Helen ve Diğer Toplumlarda Güzel Sanatlar vb.

Genel Turizm (3-0) 4

Turizm bilimine giriş, turizmin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizm kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.

Ders Kitabı

 • Genel Turizm, Kozak, M.A., Kozak, N., Kozak, M. (2008).Detay Yayınları
 İşletme Bilimine Giriş (3-0) 4

İşletmecilik bilim dalında kullanılan kavramlar, diğer bilim dallarıyla ilişkiler ve izlenen amaçlar, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletme türlerinin sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi ve işletmecilikte temel ilkeler, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü ve kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma-geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi ve muhasebe işlevi.

Ders Kitabı

 • İşletme, Sabuncuoğlu, Z., Tokol, T. (2009). Alfa Aktüel Yayınları

Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel İşletmecilik, Üner, M. (2008). Detay Yayınları

Arkeoloji I (3-0) 6

Arkeolojinin Tanımı, Tarihçesi ve Bilim Dalları İçindeki Yeri; Arkeolojinin Bilimsel Yöntemi; Arkeolojide Tarihleme; Müzecilik; Tarih Öncesi Çağlar ve Medeniyetler; Tarih Öncesi Medeniyetlerde Yaşam; Anadolu’da Tarihi Çağlara Geçiş ve İlk Medeniyetler; Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu: Asurlular, Hititler, Geç Hitit Şehir Devletleri (Boğazköy, Büyükkale, Yazılıkaya, Alacahöyük); Mitolojik Truva Savaşı ve Truva Antik Kenti konuları işlenmektedir.

Ders Kitabı

 • Arkeolojiye Giriş I-II, Başaran, C. (1988).
 Mesleki İngilizce I (8-0) 10

Greeting and responding to greetings, pronouns, verb to be, possessive adjectives, alphabet, numbers, reservations, telling the time, days of the week, ordinals, months, imperatives, Simple Present, frequency adverbs, there is/are, countables / uncountables, some/any, have got, making requests, making appointments, booking a flight / hotel room, confirming by letter, asking for information, giving directions, making suggestions, nationalities,   prepositions, writing a letter,  understanding messages, making arrangements, ordering a meal,  articles,  can-can’t, Past Simple, somebody/anybody/nobody/something, anything, nothing, somewhere, anywhere, nowhere.

 Mesleki Almanca I (8-0) 10

Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt.

Mesleki Rusça I (8-0) 10

ИК-1. ; ИК-3; и,а; Обращение. ИК-2 ; Притяжательные местоимения Наречия места; Множественное число ; Количественные и порядковые числительные: 1-1000; Алфавит; Личные местоимения в винительном падеже.; Личные местоимения в родительном падеже; Обозначение места.; Настоящее время; Предложный падеж; Прошедшее время ;; ИК-4; Глагол (настоящее время); Употребление личных местоимений и возвратного местоимения себя в П.п.; Закончите предложения. Местоимения в П.п.; Сложные предложение с союзами потому что ипоэтому.

 Türk Dili II (2-0) 2

Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama.

Ders Kitabı

 • Türkiye Türkçesi, Bozkurt, F. (2004). Kapı Yayınları

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Karasoy, Y., Yavuz,O. (2007), Akçağ Yayınları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2

Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

Ders Kitabı

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bayraktar, B.(2009), Detay Yayınları

Beden Eğitimi II (2-0) 2

Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler.

Güzel Sanatlar II (2-0) 2

Sanat Tarihinde eski kültürler, Anadolu kültürleri , islamiyetin kabulüne kadar Türk mimarisi, Anadolu Selçuklu sanatı, Osmanlı sanatının gelişmesi ve yükselmesi

Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3-1) 4

 Bilişime giriş, bilgisayar yazılımı ve çeşitleri, bilgisayarı açma-kapama, MS-DOS işletme sistemi, MS-DOS işletme sisteminin temel komutları, Windows 95 işletim sistemine giriş, dosya yönetimi, disk işlemleri, sistem ayarları, donatılar menüsü, bilgisayarlar arası iletişim, Internet.

 Ders Kitabı

 • Bilişim Sarayı, Akgün, A. (2005). Hilal Ofset

Rehberliğe Giriş (3-0) 4

Turist Rehberliğine Giriş; Turist Rehberliğinin tarihçesi; Turizm rehberliği mesleği ve Türkiye’de eğitimi,Turizm Rehberliğinin önemi, Turizm rehberliği mesleğine soyolojik yaklaşım, tırizm rehberlerinin görevleri ; Meslekle İlgili Örgütler ve Mesleğe Yönelik Diğer Kaynaklar içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı

 • Turizmde Rehberlik, Ahipaşaoğlu, S. H. (2001). Detay Yayıncılık.
 • Turizm Rehberliği, Batman, O., Yıldırgan R., Demirtaş N.(2001). Değişim Yayınları
 • Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, Çolakoğlu,O.E., Epik F., Efendi E. (2007). Detay Yayınları

Arkeoloji II (3-0) 6

 Klasik Arkeoloji Terminolojisi; Antik Çağda Mimari Düzenler; Yunan Seramik, Çömlekçilik ve  Yunan Yontu Sanatı; Yunan Tiyatrosu; Yunan Mimarisi; Antik Roma Sanatı (Seramik, Yontu, Mimari vb.); Anadolu’da Yunan ve Roma Sanatı, Anadolu’da Demir Çağ Medeniyetleri: Urartular; Anadolu’da Antik Çağ: Frigler, Lidyalılar; Roma Sanatı; Anadolu’da Çeşitli Antik Şehirler: Efes (Ephesus), Bergama, (Pergamon), Didim (Didyma), Hiarapolis, Aphrodisias, Asos, Perge, Priene, Myra, Aspendos, Side, Patara ve Olympus.

Ders Kitabı

 • Eski Yunan Sanatını Tanıyalım. Conti, F. (1987). (çev. Solmaz Tunç). İstanbul.
 • Anadolu Uygarlıkları. Akurgal, E. (1993). İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Arkeoloji Sözlüğü. Saltuk, S. (1997). İstanbul.
 • Bir Tarihsel Coğrafya Araştırması ve Gezi Rehberi. Umar, B. (2001).

Mesleki İngilizce II (8-0) 10

 Climate and weather, seasons, clothes,  likes and dislikes, like+ verb –ing, would like, comparative, superlative, Present Continuous, Future, giving advice, currencies, diaries, infinitive of purpose, Question forms, personal information, adjectives, adverbs, talking about famous people, places and inventions, Present Perfect, Present Perfect Continuous, gerund, infinitive, say and tell, Past Continuous, If-Clause, multi word verbs.

Mesleki Almanca II (8-0) 10

 Artikel+Adjektiv+Nomen, Bekleidung, Aussehen,Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland,Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll,Steigerung und Vergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.

Mesleki Rusça II (8-0) 10

 Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

Türkiye Turizm Coğrafyası (2-0) 3

Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye’de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye’deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

Ders Kitabı

 • Türkiye Turizm Coğrafyası, Gürdal, M. (2001).Muğla Üniversitesi Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Turizm Coğrafyası, Zengin, B. (1999). Sakarya: SAÜ Basımevi.
 • Türkiye Turizm Coğrafyası, Evliyaoğlu, S. (1996). Ankara: G.Ü. Tic. ve Tur.Eğ.Fakültesi Yayınları.
 • Türkiye Turizm Coğrafyası, Doğaner, S. (2001). İstanbul: Çantay Kitabevi.

Ekonomi (2-0) 3

Mikro ekonominin temel kavram ve ilkeleri kullanılarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisinin kazandırılması için temel mikro ekonomi bilgilerinin turizm sektöründen örnekler verilerek aktarılması.  Anahtar kelimeler:Turizmtalebi, turistik talep fonksiyonu, talep esneklikleri, gelir esneklikleri, turizm arzı, turistik arz fonksiyonu, arz esneklikleri, turizm piyasası, fiyat oluşumu, başlıca aktörler ve rekabet stratejileri. Makro ekonominin temel kavram ve ilkelerini kullanarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisini kazandırmak için temel makro ekonomi bilgileri aktırıldıktan sonra, güncel gelişmeler de takip edilerek turizm sektöründen örnekler verilmesi. Anahtar kelimeler:Turizmin parasal etkileri (dış ödemeler dengesi, milli gelir, fiyatlar genel düzeyi), turizmin reel etkileri (istihdam, altyapı/ üstyapı yatırımları, diğer sektörler), bölgeselleşme hareketi (Avrupa Birliği) küreselleşme hareketi (hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi-GATS).

Ders Kitabı

 • İktisada Giriş, Dinler, Z.(2009). Ekin Kitabevi

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mikro Ekonomi, Dinler, Z. (2009).Ekin Kitabevi

Anadolu Tarihi ve Sanatı I (3-0) 4

Tarih Öncesi Uygarlıklar.(Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Khalkolitic Dönemler,Anodolo’da Tunç Çağı (Troia), Hatti Uygarlığı (Dini , sanatı), Hitit Uygarlığı (Hitit Kültürünün özellikleri, Hititlerde din, sanat), Anadolu’da İ.Ö 1.Binde Küçük Krallıklar Dönemi Geç Hitit Uygarlığı (Geç Hitit Stilleri, sanatı, mimarlığı, Geç Hitit Sanatının Yunan Sanatına etkileri), Urartu Uygarlığı (Her alanıyla Urartu Sanatı), Frigya Uygarlığı (Fryg Sanatı) heykel sanatı maden eserler, mimarlık), Lydia Uygarlığı (Lydia Sanatı ,mimarisi), Lykia Uygarlığı (Lykia Sanatı , Kaya Anıtları ve mimarlık), Anadolu’da Pers Egemenliği Dönemi), Anadolu’da Hellen Uygarlığı, Anadolu’da Roma Uygarlığı, Anadolu Arkeolojisinde tarihsel coğrafyada bölgeler.

 Ders Kitabı

 • Anadolu Uygarlıkları, Akurgal, E.(2000) İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • İlk İnsandan Selçukluya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Kentler. Gür, S., (2008). İstanbul
 • Karia. Küçükeren.C.C.,(2005). İstanbul
 • Anadolu Uygarlıkları. Desti. M., (2005).İstanbul

Seyahat Acentacılığı, Tur Operatörlüğü (3-0) 3

Turizm sisteminin işleyişi; turist, seyahat acentası, tur operatörü tanımları; tur operatörlerinin yıllık çalışma programları; seyahat işletmelerinin dağıtım kanalları; tur çeşitleri, turun gerçekleşmesinde rol alan çalışanlar. Seyahat acentaları, tur operatörleri, yerel tur operatörleri ve seyahat acentaları, tur operatörleri ve seyahat acentaları ilişkileri, seyahat acentası ve tur operatörleri arasındaki farklar, tur operatörlerinin yıllık çalışma programları, tur operatörlerinin satın alma işlemleri, tur planlaması, destinasyon seçimi, destinasyon seçiminde dikkate alınan faktörler, tur maliyetlerinin hesaplanması, turun gerçekleşmesi (destinasyona varış, transfer, info kokteyl, günlük geziler, vb.), tanıtma faaliyetlerinin önemi. rehberlik hizmetlerinde tur planlaması ve yönetimi

Ders Kitabı

 • Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Mısırlı, İ. (2008). Seçkin Yayınları.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. İçöz, O.(2003), Turhan Kitabevi

Turizm ve Sosyoloji (2-0) 3

Sosyolojinin Tanımı ve Konusu, Sosyolojinin Genel Amaçları, Sosyoloji ve Diğer Bilimler, Sosyolojide Yöntem ve Kullanılan Teknikler, Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler, Toplumsal Değişme, Sosyolojinin Turizm Olayına Yaklaşımı, Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler, Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Fiziksel Etkileri, Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri, Turizm ve Kültürel Değişim, Turistler Arasındaki İlişkilerin Boyutları, Turizm İletişimi ve Etkileşimdeki Kültürler, Semboller, Kültürlerarası Etkileşimde Turist Rehberlerinin Rolü, Turist-Yerel Halk Karşılaşmalarının Boyutları, Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Turizmde Yeni Bir Anlayış olarak Turizm Etiği, Kültür ve İletişim, Toplumsal Kategoriler ve Kalıp Yargılar, Türk Toplumunun Bos Zaman ve Tatil Etkinliklerinin Sosyolojik Nitelikleri, Türkiye’ye Gelen Turistlerin Bazı Toplumsal Özellikleri konularını içermektedir.

Ders Kitabı

 • Turizm Sosyolojisi, Avcıkurt, C. (2007). Detay Yayınları.
 • Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, Doğan H. Z., (2004). Detay Yayınları.

Mesleki İngilizce III (8-0) 10

Obligation, lack of obligation, make and do, noun+noun combination, refusing and accepting invitations, future, will and going to, first conditional, time clauses, talking about past habits, question with a verb + preposition,  question tags, passive, verbs and nouns that go together, writing a book of a book or film, verb patterns, adverbs, -ed/-ing adjectives, infinitives after adjectives, infinitive of purpose, second conditional, might, multi-word verbs, writing formal and informal letters, present perfect, present perfect continuous, expressions in different kinds of letters.

Mesleki Almanca III (8-0) 10

Praepositionen ausser / wegen, Ausdrücke mit Praepositionen,Nachrichten und Politik, Reflexive Verben, unbetonter Akkusativ und Dativerganzungen, Reziprokpronomen, alte Menschen, Bücher lesen, Zusammengesetzte Nomen, vergleichende Ortsangaben, Konjunktiv ll:starke Formen, Passiv mit Modalverrben, Heimat, Praepositionale Attribute, Bewegungsverben, Futur , nicht brauchen zu, Reisen  und Urlaub, Passiv Perfekt.

Mesleki Rusça III (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 Dünya Coğrafyası ve Turizm Destinasyonları (2-0) 3

Coğrafya ve Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar: Rekreasyon, Boş Zaman, Coğrafya ve Turizm İlişkisi, Turizm Arzı ve Coğrafi Dağılımı. İklim, yer şekilleri, tarih ve kültürün turistik kaynak olarak değeri, Turizm Talebi ve Coğrafi Dağılımı. Dünya turizm pazarının özellikleri, Turistik varış yerlerinin ortaya çıkması, yaşam süreçleri ve varış yerleri arasındaki rekabet, Dünya üzerindeki temel varış yerleri ve buralardaki turistik çekicilikler. A: Avrupa            , Orta – Batı Avrupa Ülkelerinin Turizm Coğrafyası, Orta – Doğu Avrupa Ülkelerinin Turizm Coğrafyası, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Turizm Coğrafyası, Orta Doğu Ülkelerinin Turizm Coğrafyası, Asya – Pasifik Ülkelerinin Turizm Coğrafyası, Kuzey Amerika Ülkelerinin Turizm Coğrafyası, Güney Amerika Ülkelerinin Turizm Coğrafyası, Afrika Ülkelerinin Turizm Coğrafyası, Dünya Turizm Örgütü verilerinin Değerlendirilmesi,

Ders Kitabı

 • The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space, Hall, C.M., S.J. Page. (1999). Routledge.
 • Worldwide destinations: The geography of travel and tourism. 4th Edition, Boniface, B. G. & Cooper, C. (2004). Oxford:Butterworth Heinemann
 • Tourism Today A Geographycal Analysis,Pearce, Douglas (1990). Longman Scientific & Technical

 Pazarlama (3-0) 4

Pazarlamanın temel kavramları ve günümüz pazarlama anlayışı, hizmet pazarlaması ve turizm, tüketici pazarı ve satın alma davranışı, örgütsel pazar ve satın alma davranışı, ürün tasarımı ve yönetimi, fiyat kararları, dağıtım kanalları yönetimi, tutundurma yönetimi.

 Ders Kitabı

 • Turizm Pazarlaması, Kozak, N. (2008). Detay Yayınları

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Pazarlama: İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar, Yükselen, C. (2008). Detay Yayınları

Anadolu Tarihi ve Sanatı II (3-0) 4

 Anadolu kronolojisi, Yunan ve Roman Sanatının benzeyen ve ayrılan noktaları, Roma Sanatının karakteristik özellikleri Bizans Sanatına olan etkileri, Bizans Sanatının başlangıç ve gelişim aşamaları, Bizans Sanatının belli başlı mimari formları, Bizans Döneminden Anadoluda kalan önemli örnekler, İstanbuldaki örnekler, Anadolu’daki örnekler, Selçuklu döneminden önce varolan beylikler ve eserleri, Selçuklu dönemi karakteristik özellikleri ve bu dönemi yansıtan önemli örnekler, Konya ve Kayserideki örnekler, Selçuklu döneminin ardından Anadoluda kurulan beylikler ve sanata olan katkıları, Bursa yapıları ve karakteristik özellikleri, Osmanlı dönemi genel karakteristik özellikleri, Osmanlı dönemi örnekleri.

Ders Kitabı

 • Anadolu Uygarlıkları, Akurgal.E.,(200) İstanbul

Otel İşletmeciliği (2-0) 3

Turizm ve konaklama endüstrisinin gelişimi ve özelliklileri, otel işletmelerinin değişik bakımdan sınıflandırılmasını kavramak ve açıklamak.  Otel işletmeleri yönetimi ve yönetim fonksiyonlarından; iş ve görev tanımlarını ve otel işletmeleri organizasyonu, örgütsel fonksiyon modelini kavramak ve açıklamak.

Ders Kitabı

 • Otel İşletmeciliği: Kavramlar ve Uygulamalar, Kozak, N., Denizer, D. (1998). Turhan Kitapevi, Ankara

Sağlık ve İlk Yardım (2-0) 3

Genel ilkyardım bilgileri, Hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirme, Temel yaşam desteği, Kanamalarda ilkyardım, Yaralanmalarda ilkyardım, Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım, Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Bilinç bozukluklarında ilkyardım, Zehirlenmelerde ilkyardım, Hayvan ısırmalarında ilkyardım, Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

Ders Kitabı

 • Sağlık Bakanlığı, Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim kitabı

Mesleki İngilizce IV (8-0) 10

Job descriptions, modals, making requests, abbreviations and symbols, present continuous or future arrangements, asking  and giving information, would like, countable/uncountable nouns, writing replies to request for information, preferences, imperatives , prepositions , future perfect and future perfect continuous, giving directions, giving advice and suggestions, methods of payment, writing a narrative, comparatives and superlatives, talking about plans and intentions, writing letters of recommendation, time prepositions, taking reservations, telephone messages and letters of confirmation, degrees of probability, complaining or apologising.

Mesleki Almanca IV (8-0) 10

Nebensaetze bevor und nachdem, Arbeitswelt, zusammengesetzte Nomen, Perfekt mit Modalverben,Verlaufsform:Infinitivsatz, Reziprokpronomen, einander, lernen, ist zu + Infinitiv, Konjuktiv ll der Vergangenheit,Konsum, Konjunktiv l, Funktionen von es, Ersatz von Konjunktiv 1 , sprachlichhe Konventionen, Trennbare- untrennbare Verben, Attributive Partizipien, Feste und Einladungen.

Mesleki Rusça IV (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях.

 Mitoloji I (3-0) 4

 Yunan Mitolojisi, Evrenin ve Tanrıların yaradılışı, İnsanın yaradılışı, Olymposlu Büyükler, Zeusun çevresindeki Tanrılar ve Atmosfer Tanrıları, Su Tanrıları, Orman ve  Kır Tanrıları, Toprak ve Cehennem Tanrıları, İnsan hayatı ve kaderiyle ilgili Tanrılar, Kahramanların klasik mitoloji ve onun sanattaki yansımaları, Sanat eserlerinin doğal  anlamlarının arka planındaki anlaşmalı anlam ve içerikleri, İkonolojik çözümlemeler, Türk Mitolojisi, Doğu dünyasındaki mitolojiler ve bunların sanattaki yansımaları

Ders Kitabı

 • Klasik Yunan Mitolojisi, Can, Ş. (2005), Inkılap, İstanbul.
 • Mythology: A Mentor Book, Hamilton, E., (1975). New York.

Sanat Tarihi I (3-0) 4

 Sanat Tarihine Giriş, Temel Kavram ve Terminoloji; Bizans Sanatı, Doğuşu, Gelişimi; Bizans Sanatının Çerçevesi: Dini Mimari, Askeri Mimari ve Sivil Mimari; Anadolu’da Sanat, İslamiyet’ten Önce Türk Sanatı, Türk Sanatına Giriş, Orta Asya Türk Sanatı: Hunlar, Göktürkler, Uygular; İslam Sanatı: Karahanlı, İlhanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu Mimarisi incelenmektedir.

Dinler Tarihi (2-0) 2

Dinler Tarihine Giriş; Orta Doğu Tarih Öncesi Dinleri, Eski Mezopotamya Dinleri; Eski Anadolu Dinleri, Tarih Öncesi İnançları, Kültleri ve Tapınakları; Eski Avrupa Dinleri, Yunan ve Roma Dinleri; Eski Arabistan Dinleri; Sümer, İran ve Mısır Dinleri; Türklerde Din; Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet ve Hint Dinleri

Ders Kitabı

 • Dinler Tarihi, Tümer, G. ve Küçük, A (1988). Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Sarıkcıoğlu, E. (1983). İstanbul.

Tur Planlaması ve Yönetimi (2-0) 3

Tur Yönetimi Mesleği ve Tur Çeşitleri, Tur Yönetimi Personeli, Grupların Oluşumları ve Grup ÇeşitleriTur Planlamasında Destinasyon Seçimi, Turistik Ürünü Oluşturan Öğeler ve Tur Operatörünün Satın Alma İşlemleri, Tur Operatörünün Satın Alma İşlemleri ve Öğelerin BirleştirilmesiTurun GerçekleşmesiYönetim Fonksiyonları Açısından Tur Rehberinin Rolü.

Ders Kitabı

 • Seyahat İşletmelerinde Tur Planlaması ve Yönetimi, Ahipaşaoğlu, H.S.Detay Yayıncılık
 • Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, Çolakoğlu, O.E., Epik, F., Efendi, E. Detay Yayıncılık
 • Tur Planlaması ve Yönetimi, Küçükaslan, N., Detay Yayıncılık

 Kültür Turizmi ve Dünya Kültürel Mirası (2-0) 3

 Kültür Turizmi, Arz Kaynakları Ve Tarihi Gelişimi, Kültürel Mirasın Önemi Ve Sınıflandırılması, Dini, Arkeolojik, Anıtsal Kültür Mirası, Müzecilik, Parklar Ve Rekreatif Kültürel Faaliyetlerde Kullanımı, Tarihi Bahçeler Ve Parkların Yönetimi, Güncel Kültürel Etkinlikler: Festival, Konser…Vb., Kültür Mirası Mevzuatı, Kültür Mirası- Yerel Halk Katılımı, Kültür Mirası: İstihdam, Eğitim, Sertifikasyon, Kültür Mirasını Koruma Ve Ziyaretçi Trafiği Yönetimi, Kültür Mirasını Pazarlama, Dünyadan Ve Türkiye’den Örnekler

Ders Kitabı

İstanbul 2010 Kültür Ekonomisi Envanteri. Aksoy, A. ve Z. Enlil. (2011). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

 • “Heritage: From Patrimony to Pastiche” Heritage Reader (ed.Graham Fairclough), Davison,G.(2008). London: Routledge

Rusça I (8-0) 10

ИК-1. ; ИК-3; и,а; Обращение. ИК-2 ; Притяжательные местоимения Наречия места; Множественное число ; Количественные и порядковые числительные: 1-1000; Алфавит; Личные местоимения в винительном падеже.; Личные местоимения в родительном падеже; Обозначение места.; Настоящее время; Предложный падеж; Прошедшее время ;; ИК-4; Глагол (настоящее время); Употребление личных местоимений и возвратного местоимения себя в П.п.; Закончите предложения. Местоимения в П.п.; Сложные предложение с союзами потому что и поэтому.

Fransızca I (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

İspanyolca I (8-0) 10

 Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A1 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı

Aula Internacional 1-2-3.Corpas, Jaime, et.al.  (2005), SL Barcelona: Difusion.

Çince I (8-0) 10

 Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A1 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı

 • Minna no Nihongo 1.  Surie Network, 2012.

Mitoloji II (3-0) 4

Mitoloji Sanat İlişkisi, Ön Asya Mitolojileri Hakkında Genel Bilgi, Sümer Mitolojisi, Mısır Mitolojisi, Anadolu Mitolojisi, Mitologya Yazarları, Greek Mitolojisi, Greek Mitolojisinin Oluşumu, Greek Panteonu, Roma Mitolojisi, Roma Panteonu, Roma Mitolojisinin Kaynakları

Ders Kitabı

 • Klasik Yunan Mitolojisi, Can, Ş. (2005). Inkılap, İstanbul.
 • Mythology: A Mentor Book, Hamilton, E.(1975). New York.

Sanat Tarihi II (3-0) 4

Erken Dönem Anadolu Türk Mimarisi; Anadolu Selçuklu Mimarisinin Özellikleri: Anadolu Selçuklu Camileri, Medreseleri, Türbeleri, Kervansarayları, Hamamları, Köşkleri, Köprüleri ve Askeri Yapıları, Osmanlı mimarisi ve sanatı konularını içermektedir.

 Turizm Mevzuatı (2-0)  3

Turizmle ilgili yasalar, işletmelerin yasal yükümlülükleri ve uymaları gereken kurallar, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler.

  Ders Kitabı

 • Turizm Hukuku ve Mevzuatı, Dr. A. Yaylı / Dr. Murat Selim Selvi / Dr. A. Gökdeniz / Dr. Gonca Kılıç,Hüseyin Yıldırım, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3-0) 3

Sosyal bilimler ve araştırma, sosyal bilimlerde araştırmanın planlanması, konu ve amaç, araştırma soruları, araştırma denemeleri, evren ve örneklem, sosyal bilimlerde araştırma modelleri: Tarihî model, deneysel model, korelasyon modeli, ölçüm düzeyleri, ölçüm araçlarının özellikleri, ölçüm araçları çeşitleri, veri analizi teknikleri, sosyal bilimlerde araştırma raporlarının hazırlanışı.

Ders Kitabı

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Baloğlu, B. (2009). Der Yayınları.

Uygarlıklar Tarihi (2-0) 3

Uygarlık Kelimesinin etimolojisi, Uygarlıklar arasındaki ilerleme farkları, Prehistorik dönemler, Yiyecek üretiminin başlaması ve yayılışı, Hayvanların evcilleştirilmesi ,Hayvanların evcilleştirilmesinin etkileri, Uygarlıkların farklı kıtalarda farklı hızlarda yayılmasının nedenleri, Sınıfların ortaya çıkması, Avrasya da uygarlıkların farklı seyir etmesi, Yunan uygarlığı doğuşu, Bilimsel düşünce’nin ortaya çıkışı konularını içermektedir.

Ders Kitabı

 • Diamond, Jared M. Tüfek Mikrop Çelik. (2002), Tübitak Yayınları.
 • En etkin 100: Hart, M.H., Harmancı, M. (1995). İstanbul.
 • Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Downs, R.B., Güngör, E. (2000).İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Rusça II (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

Fransızca II (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

İspanyolca II( 8-0) 10

Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A1 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı

 • Aula Internacional 1-2-3. Corpas, Jaime, et.al.(2005). SL Barcelona: Difusion.

Çince II (8-0) 10

Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A1 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı

 • Surie Network, Minna no Nihongo 1. (2012).

Bitirme Projesi I (3-0) 4

 Konu seçimi aşamaları, Konu belirleme, Yöntem belirleme, Seçilen konular ışığında veri toplama yöntemlerinin incelenmesi, Veri toplama yöntemi seçimi, Öğrenci araştırmaları

 Ders Kitabı

 • İşletmeciler ve İktisatçılar için Rapor Yazımı. Şencan, H. (1995). İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.

Dünyada ve Türkiye’de Antik Kentler (2-0) 3

 Dünya’daki ve Türkiye’deki önemli antik kentlerinin tarihi ve arkeolojik bulguları ile  bu kentlerin yapıları ve coğrafi özellikleri değerlendirilecektir.

Ders Kitabı

 • İlk İnsandan Selçuklu’ya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler. Gür, S. (2008). İstanbul: Alfa Yayınları

Özel İlgi Turizmi (3-0) 4

 Kitle turizm, özel ilgi turizmi ve alternatif turistik ürün hakkında bilgi sahibi olma, Özel ilgi turizminin dünyadaki trendi ve artış hızı, Turistik ürün çeşitlerini tek tek tanımlayabilme, özellik ve önemlerini bilme, Özel ilgi turizmi açısından Türkiye’nin potansiyeli, Özel ilgi turizmi türleri ve sınıflandırılması, Eko turizm ve türleri, Sağlık turizmi, ara sınav, Kongre turizmi, İnanç turizmi, Golf turizmi, Yat turizmi, Kültür turizmi, Gençlik turizmi

Ders Kitabı

 • Özel İlgi Turizmi, Küçükaslan, N. (2007). Ekin Basın Yayın Dağıtım
 • Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Hacıoğlu,N., Avcıkurt,C., (2008). Nobel Yayın Dağıtım.

Dünya’da ve Türkiye’de Müzeler (2-0) 3

Müzeciliğin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Aşamaları; Müze Çeşitleri ve Tanımları; İzinli ve İzinsiz İlk Kazılar ve Tarihi Eser Kaçakçılığı; İstanbul Müzelerinden Örnekler (Ayasofya, Arkeoloji, Kariye, Resim-Heykel,  Mozaik, Rumeli Hisarı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe ve Yerebatan Sarayı Müzeleri; Ankara Müzelerinden Örnekler (Anadolu Medeniyetleri ve Etnografya Müzesi, Anıtkabir ve Resim Heykel Müzesi; İzmir Müzelerinden Örnekler (Etnografya ve Arkeoloji Müzeleri, Antalya ve Antakya Müzeleri, Konya Mevlana ve Hacı Bektaşi Veli Türbeleri incelenecektir.

Ders Kitabı

 • İlk İnsandan Selçuklu’ya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler. Gür, S. (2008).

İletişim Teknikleri (2-0) 3

 Etkili iletişimi sağlayacak bir yol olarak, kişilerarası iletişim ve kullanılışı, kuramsal olarak ele alınır. İletişim süreci ve kişilerarası iletişimin özellikleri formel iletişim, ikna edici iletişim, kültürel çerçeve gibi başlıklar, dersin içeriğini oluşturur. İş hayatında İmaj faktörü, İmaja etki eden faktörler, İlk izlenim, İş ortamlarında ilk izlenimlerinin önemi, Dış görünüş, konuşma tarzı, davranışlar, İmaj oluşturmanın kilit noktası: İletişim, İletişim becerileri: Sözel iletişim, Sözsüz iletişim konusundaki beceriler, İletişim tarzları, İletişim tarzının saptanması. Bireylerarası iletişimin genel kavramları üzerinde durulması ve iletişim becerilerinin anlama olanağının sağlanması amaçlı uygulamalar. Ego durumları analizi; müşteri ilişkileri; dinleme becerileri; sözlü iletişim; paralanguage; kinesics (beden dili); proxemics; grup içi iletişimde liderlik ve grup sürecinde iletişim. Grup egzersizleri ile öğrencilerin birbirlerine iletişim becerileri hakkında geri bildirimde bulunmalarının sağlanması konularını içerir.

Ders Kitabı:

 • Kişilerarası İletişim, Eğinli, A. T., Gürüz, D., (2008), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Rusça III (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

Fransızca III (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

İspanyolca III( 8-0) 10

 Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A2 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı

 • Aula Internacional 1-2-3.  Corpas, Jaime, et. al. (2005). SL Barcelona: Difusion.

 Çince III (8-0) 10

Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A1+ düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı

 • Minna no Nihongo 1.  Surie Network, 2012.

Bitirme Projesi II (3-0) 4

Öğrenci araştırmaları, Araştırmanın literatür tarama bölümünün tamamlanması, Veri toplama süreci, Verilerin analizi, Bulguların yazılması, Sonuç ve önerilerin yazılması, Araştırma raporunun yazılması

 Ders Kitabı

 • İşletmeciler ve İktisatçılar için Rapor Yazımı. Şencan, H. (1995). İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.

Anadolu El Sanatları (2-0) 3

 Bu ders kapsamında geleneksel Anadolu el sanatları, Dokumacılık Nedir? Örnekler Nelerdir? Dokuma Merkezleri, Halıcılık, Kilim, Maden, Çin, Seramik, Dönemin en belirgin eserlerini yapım, teknik, biçim ve süsleme özellikleri açısından değerlendirme, Farklı kültür çevrelerinden eserleri inceleme ve karşılaştırma konularını içermektedir.

Rehberlikte Uzmanlaşma (2-0) 3

 Turist Rehberliğine Giriş; Turist Rehberliğinin ve Tur Yönetiminin Tarihçesi; Tur ve Grup Çeşitleri; Tur Öncesi Hazırlık; Turist Gruplarına Bilgi Verme; Hizmet Üreticileri ve Turistlerle İlişkiler; Turist Rehberliğinin Etik, Sosyal, Yasal ve Ekonomik Yönleri; Meslekle İlgili Örgütler ve Mesleğe Yönelik Diğer Kaynaklar.

Ders Kitabı

 • Turizmde Rehberlik. Ahipaşaoğlu, S. H. (2001). Ankara: Detay Yayınları
 • Turizm Rehberliği, Batman, O., Yıldırgan R., Demirtaş N.(2001). Sakarya, Değişim Yayınları

Ülkeler ve Kültürleri (3-0) 3

 Ülkelerin coğrafi konumları, kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülkelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri, içki ve mutfak kültürleri ayrıntılı anlatılacaktır. Tüm AB üyesi ülkeler- AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (Norveç ve İsviçre) Gelecekte Türkiye için daha fazla turistik potansiyel taşıyan Rusya, Ukrayna, İran, İsrail, Suriye vb gibi ülkeleri,  dünya ekonomisinde ve siyasetinde ağırlığı olan ABD, Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri tek tek tanıtmak olacaktır. Ülkelerin coğrafi konumları, kısa tarihleri, siyasal rejimleri ve ağırlıklı olarak kültürel özellikleri anlatılacaktır. Ders konusu ülkelerin demografik ve dinsel yapıları, sinema, edebiyat, güzel sanatlar, klasik ve popüler müzik alanında sembol haline gelmiş isimleri, doğal güzellikleri, önemli mimari eserleri, gelenekleri ayrıntılı anlatılacaktır.

Destinasyon Yönetimi (3-0) 4

Turizm ve destinasyon yönetimi (İlkeler, Kurallar, Egilimler ve Politikalar);Turizmin Gelişmesinin Evreleri; Ekonomik Etkiler (Turizmve Döviz Gelirleri,Turizmde Uygulanan Vergiler, Fiyat-Turizmİlişkisi, Turist Tipleri); Çevresel Etkiler (Eko-sistem, Eko-turizm, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Çevreye Etki Eden Faktörler); Sosyal Etkiler (Kültür veTurizm, Sosyo-Kültürel Etkiler); Kamu Kurumları ve Bölgesel Kuruluşlar;Turizmin Gelişmesinde Kamu Sektörünün Rolü; Turist Davranışları ve Destinasyon Seçimi;TurizmPazarlaması; İmaj Geliştirme; Destinasyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar; Dogal ve kültür varlıklarının Korunması; Örnek Çalışmalar; Türkiye’de Destinasyon Yönetimi.

Ders Kitabı

 • Destinasyon Pazarlaması, Özdemir, G. (2008). Detay Yayınları

Rusça IV (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях.

 Fransızca IV (8-0) 10

3.année, 2. Langue etrangere: L’étude des articles, des compléments, des adjectifs et la conjugaison des verbes (présent,futur, imparfait, passé-composé, plus-que-parfait).

 

İspanyolca IV( 8-0) 10

 Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A2 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı

 • Aula Internacional 1-2-3.  Corpas, Jaime, et. al. (2005). SL Barcelona: Difusion.

Çince IV (8-0) 10

Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine çalışılacaktır. A2 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.

Ders Kitabı

 • Minna no Nihongo 1.  Surie Network, 2012.

SEÇMELİ DERSLER

Anadolu Düşünürleri (3-0) 4

Doğa Filozofları, Antik Dönem kent Filozofları, Anadolu Kentlerinde Yetişmiş Filozoflar

Ders Kitabı:

 • Serüven Çağı Filozofları, Santillana, G. (2006). Adapa Yayınevi

Yönetim Organizasyon (3-0) 4

Turizm sektörünün özellikleri, turizm işletmeleri, konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yan hizmet üreten işletmeler, yeme-içme işletmeleri, yönetim düşüncesinin önemi, bilimsel çalışmalar öncesi yönetim düşüncesi, klasik yönetim yaklaşımı, neo-klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, yönetim fonksiyonları.

 Ders Kitabı

 • Yönetim ve Organizasyon, Eren, E. (2003), Beta Basım

  Yardımcı Ders Kitapları

 • Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Şener, B. (2001). Detay Yayınları

Dünya Müzikleri (2-0) 3

 Kültür. Müzik kültürü. Kimlik. Müzik kimliği. Toplum. Toplum ve müzik. Gelenek. Gelenekten gelen müzikler. Sanat müzikleri. Halk müzikleri. Avusturalya yerlilerinde müzik. Amerika yerlilerinin müzik kültürleri. Kuey Amerika yerlileri. Güney Amerika yerlileri. İnkalar. Aztekler. Güney Amerika müzik kültürleri. Asya müzik kültürleri. Asyada sanat müzikleri. Çin Sanat Müziği. Pekin Operası. Çin Halk Müziği. Japon Sanat Müziği. Güneydoğu Asya müzik kültürleri. Gamelan topluluğu. Hint Müziği. Kuzey Hindistan ve Güney Hindistan Müziği ve farklar. Tibet Müziği. Kaşmir Müziği. Pakistan Müziği. Kavalli. Ortadoğu müzik kültürleri. Arap Müziği. Kuzey Afrika müzik kültürleri. Arap müzik kültürleri arasındaki farklılıklar. İran Müziği. Orta Asya Müzik kültürleri. Afrika müzik kültürleri. Güney Afrika Müzik kültürleri. Akdeniz müzik kültürleri. Balkan müzik kültürleri. Avrupa halk müziği. Türkiye’de müzik kültürleri. Dünyada popüler müzikler.

 Ders Kitabı

 • The Study of Folk Music in the World, Bohlman, P., (1988). Indina University Press, Indiana
 • Popular Music of the Non-Western World, Manuel, P. (1988). Oxford University Press
 • Music of Many Cultures : Study Guide and Work Book, Olsen D.A., (1995). USA

Türk ve Dünya Mutfakları (2-0) 3

Yemek ve kültür, Mutfağın tarihsel gelişimi, Türk Mutfağı, Türk geleneksel besinleri ve sağlık etkileşimi, Asya kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu ve Batı Asya Ülkeleri, Güney ve Kuzey Asya ülkeleri, Avrupa kıtası ülkeleri mutfakları- Doğu Avrupa, Diğer Avrupa ülkeleri

Ders Kitabı

 • Türk ve Dünya Mutfakları, Akman, M.,  Mete, M. (1988). Konya

Doğu Roma Tarihi ve Sanatı (2-0) 4

 Doğu Roma İmparatorluğu Döneminde İstanbul, İskenderiye, Efes, Antakya, Atina, Doğu Roma sanatının en önemli eseri Ayasofya, Aya İrini, Hora (Kariye Camii), Sergios ve Baküs, Efes’teki Meryem Ana kiliseleri ile Binbirdirek ve Yerebatan sarnıçları,

Ders Kitabı

Roma’dan Bizans’a. İ.S. Beşinci Yüzyıl, Grant,M., (2000), Çeviren: Z. Zühre İlkgelen, Homer Kitabevi, İstanbul.

 • Bizans Devleti Tarihi, Ostrogorsky,G., (1981), Çev:Fikret Işıltan, TTK Basımevi, Ankara.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyo Kültürel Yapı (2-0) 4

 Klasik Osmanlı sisteminin nitelikleri, sivil toplumun var olup olmadığı, 19. yüzyılda ortaya çıkan çok yönlü değişmeler. İktisadi, sosyo kültürel, siyasal alanlarda meydana gelen kurumsal değişmeler ve sivil toplumun gelişmesi tartışılmaktadır.

Ders Kitabı

Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Emecen, F. v.d. (1994). IRCICA, İstanbul.

Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Yönetimi (2-0) 3

 Kongre Ve EtkinlikTurizmi, Dünya, Avrupa ve Türkiye İstatistikleri, Dünyada ve Türkiye’de Kongre ve EtkinlikTurizmi ve Kongrelerin ve Etkinliklerin Dünyada ve Türkiye’de Sağladığı Döviz Kazançları, International Confex Tanıtımı – Etkinlik Pazarlaması ve Satışı,Yönetsel Fonksiyonlar ve Etkinlik Yönetimi – Etkinlik Öncesi, Sırası ve Sonrası Çalışmalar, DMAI, IAPCO, AIPC, ANFAŞ Kongre Merkezi İncelemesi – İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İncelemesi, KongreTurizmi ve Internet İlişkisi, Kongre ve Toplantılarda Sunum Şekilleri, Sunum Öncesi, Sunum Sırasında ve Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler, Kongreye On-Line Kayıt Olma, Kongreye Internet Üzerinden Bildiri Yollama, Incentive Seyahatler ve Incentive House İşletmeleri, İş Seyahatleri, Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi, MPI, Türkiye KongreTurizmi Kapasitesinin İllere Göre Değerlendirilmesi – Türkiye’nin KongreTurizmi Potansiyelinin Avantajlar ve Dezavantajlar Açısından İncelenmesi, AIIC, Türkiye’nin dünya kongre pazarından daha fazla pay alabilmesi için öneriler, ICCA, DMC.

 Ders Kitabı

 • Toplantı Yönetimi, Çakıcı, C. (2006).Detay Yayınları

Turizm ve Çevre (2-0) 3

Turizm olayı ve gelisimi, turizmin dünyada ve Türkiye’de gelisimi, çevre ve çevresel degerler, çevresel degerler üzerinde olusan kirlilik, çevre ekonomisi, çevresel yaklasım, turizmin çevre ile iliskisi,sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve projeleri

Ders Kitabı

 • Turizm ve Çevre, Kahraman, N. (2004). Detay Yayınları

Seyahat İşletmeciliği Paket Programları (2-0) 3

 Öğrencilerinin İşletmelerde Bilgisayar ortamında Rezervasyon almalarını, Tur düzenleyip bilet satmalarını, kontratlarını girebilmeyi ve ilgili raporları alabilmelerini sağlamak.

Ders Kitabı

 • Sejour Incoming Acenta Programı, Akgün, A. (2011). Detay Yayınları
 Girişimcilik (2-0) 3

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kitabı

 • Girişimcilik, Nihat Kölük, Dilsiz, İ. (2008), Detay Yayınları

Otel İşletmeciliği Paket Programları (2-0) 3

Veri tabanı kullanan otel programlarından fidelio önbüro programının anlatılması (İngilizce), Münferit Rezervasyon, Check-in ve Rooms Management İşlemleri, Cashier İşlemleri.

Ders Kitabı

 • Fidelio Suite 8, Kınay, H. (2011). Cantekin Matbaası

Tüketici Davranışı (2-0) 3

Tüketici bilincine ilişkin temel kavramlar, Ekonomi işleyişi ve piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri, Pazarlamada tüketici davranışlarının yeri ve önemi, Tüketici davranışların etkileyen psikolojik, sosyal, ekonomik faktörler, Life-style ve self-concept kavramlarının tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkileri ve tüketici satın alma karar süreci, Tüketici bilinci ve ülkemizde tüketici haklarını korumaya yönelik yasa ve kuruluşlar, Çevre koruma ve tüketici bilinci, tüketici eğitim.

Ders Kitabı

 • Tüketici Davranışları, Altunışık, R., İslamoğlu, A.H., (2013). Beta Basın Yayım, İstanbul

Misyon

Fakültemizin öncelikli amacı, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli yönetici adayları yetiştirmektir. Fakültemizin ikinci amacı, turizm alanında kaliteli, güncel ve uygulamaya dönük bilimsel ve sektörel araştırmalar yaparak turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmektir. Fakültemiz, toplumun her kesiminde alana yönelik üretilen bilgilerin kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Fakültemizin üçüncü amacı ise, projeler üreten yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenleyen, girişimci ve nitelikli turizm profesyonelleri yetiştirerek tercih edilebilirliğini arttırmaktır.

Vizyon

Turizm sektörü ve akademik alanda yetiştirdiği nitelikli bireylerin işverenler tarafından öncelikli olarak tercih edilen ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışma ve faaliyetler ile ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran ve alanda ön sıralarda yer alan bir eğitim öğretim kurumu olmayı öngörmektedir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Manavgat MATSO Turizm Fakültesi 07600 Manavgat–Antalya
Tel: 0 242 742 70 25
Tel: